Do you have feelings of loneliness, or a sense of guilt and fear deep inside your heart? Do you wonder about the purpose your life? Many people are trying to find the answer to these feelings. You may find entertainments or other activities that may relieve you of these feelings for a short time, then they return, perhaps stronger than ever before.

In the beginning God’s creation was perfect. Man has no problems until the devil came and enticed him to disobey God. He fell into sin and he was no longer perfect. Ever since that time all humanity has been sinful.

Can you relate to this fall? When you were a child, God was not keeping track of your sins but was forgiving you for Jesus’ sake. As you matured these things began to change and you started to have guilty feelings. What happened? God was letting you feel the guilt of your sins. No longer the blood of Jesus is covering your sins. God was saying, “You are now responsible for what you are doing.” If you have not accepted Jesus as your Savior, you are still carrying a burden of guilt.

What can you do to change these feelings of guilt? You cannot pay for your sins no matter how many good deeds you do. In God’s eyes you are still a sinner. God cannot tolerate sin. Sin saperates us from God (see Isaiah 59:2).

Now here is the beatiful and simple plan God has to help you. Jesus, God’s sinless and perfect Son came to bring this plan. He took our sin upon Himself and died on the cross, paying the price that was demanded for our sins. Through the death and the resurrection of Jesus we can have salvation today. Jesus invites us to come to Him with the burden of sin.

God wants to help you. He will forgive you when you are willing to admit that you are a sinner and call on Him to help. All your efforts and good intentions cannot cleanse you from sin. There is only one way you can be cleansed from your sins and that is by the blood of Jesus Christ applied to your heart.

When you have been cleansed by the blood of Christ, you will realize that you could not change your life by your own power. You must believe that God has the wisdom and keeping power for your life. If you come to God with all your heart, forsake your sins and follow in obedience, He will do what is best for you. This is faith – trusting God completely with your life. Once you have given all to God, the peace that you receive in your heart will be the evidence that He has forgiven you.

The forgiveness you received from God will make you FREE; free with the sweet confidence that now you a child of God, made perfect by the blood of Jesus Christ. A new purpose is born that will enable you to overcome feelings of fear and emptiness.

Matthew 11:28 Come unto me
Matthew 6:25-31 God cares for you
John 3:16 God loves you
John 14:15 Obey God

Giải Đáp cho những Nan Đề của Bạn

Bạn có cảm thấy cô đơn hay cảm thấy tội lỗi và sợ hãi không? Bạn có tự hỏi về mục đích của cuộc đời mình không? Nhiều người cố tìm câu trả lời cho những cảm nghĩ nầy. Bạn có thể tìm đến những trò tiêu khiển hay những hoạt động khác hầu cho có thể khuây khỏa đi những nỗi niềm nầy trong chốc lát, rồi sau đó chúng trở lại, có thể hơn cả trước đó .
.
Ban đầu, sự sáng tạo của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Con người chẳng hề gặp nan đề gì cho đến khi ma quỉ đến cám dỗ để bất tuân Đức Chúa Trời. Con người đã sa vào tội lỗi và không còn hoàn hảo nữa. Từ đó hết thảy loài người đều phạm tội.
Chúng ta có quan hệ gì đến sự sa ngã nầy chăng? Từ khi còn là một đứa trẻ, Đức Chúa Trời đã biết tội lỗi của chúng ta, song đã thứ cho chúng ta vì cớ Chúa Giê-su. Khi chúng ta trưởng thành, những điều nầy khiến chúng ta bắt đầu có những cảm giác tội lỗi. Điều gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta cảm biết về tội lỗi của mình. Trước khi huyết Chúa Giê-su che phủ tội lỗi bạn, Đức Chúa Trời phán rằng, “Ngươi phải chịu lấy trách nhiệm về những việc mình làm.” Nếu chúng ta chưa tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa Cứu Thế của mình, chúng ta vẫn còn phải mang lấy gánh nặng tội lỗi.

Chúng ta có thể làm gì để thay đổi những cảm nhận tội lỗi nầy? Chúng ta không thể trả giá cho tội lỗi của mình dầu làm bao nhiêu việc lành. Trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta là tội nhân. Đức Chúa Trời không thể dung tha tội lỗi. Sự gian ác đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời ( Ê-sai 59:2).

Đây là kế hoạch đơn gian và tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã lập ra để giúp chúng ta. Con vô tội và trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã đến để thực hiện kế hoạch nầy. Ngài gánh lấy tội lỗi chúng ta và chịu chết trên thập tự giá, trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-su, chúng ta có thể sự cứu rỗi hôm nay. Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đem gánh nặng tội lỗi của mình mà đến với Ngài.

Đức Chúa Trời muốn cứu giúp chúng ta. Ngài sẽ tha thứ khi chúng ta sẵn sàng thừa nhận rằng mình là tội nhân và cầu xin sự cứu giúp của Ngài. Tất cả những sự cố gắng và mục đích tốt đẹp của chúng ta đều không thể tẩy sạch tội lỗi mình. Chỉ có một con đường để chúng ta có thể thanh tẩy mình khỏi tội lỗi, đó chính là huyết của Chúa Giê-su Christ thanh tẩy tấm lòng chúng ta.

Khi được thanh tẩy bởi huyết của Đấng Christ, chúng ta sẽ nhận biết rằng chúng ta không thể tự thay đổi được cuộc đời bằng chính năng lực của mình. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời có sự thông sáng và quyền năng trên cuộc đời của chúng ta. Nếu trọn lòng đến với Đức Chúa Trời, từ bỏ tội lỗi và bước theo Ngài trong sự vâng phục, Ngài sẽ làm những điều tốt nhất cho chúng ta. Ấy là đức tin – hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Một khi chúng ta đã trao hết cho Đức Chúa Trời, thì sự bình an mà chúng ta nhận được trong lòng là bằng chứng nói lên rằng Ngài đã tha thứ cho chúng ta.

Sự tha thứ mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng được TỰ DO. Tự do với tự tin rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, được trở nên trọn vẹn bởi huyết của Chúa Giê-su Christ. Một mục đích mới được sinh ra khiến chúng ta có thể vượt qua những cảm xúc sợ hãi và trống rỗng.

Ma-thi-ơ 11:28 Hãy đến với ta
Ma-thi-ơ 6:25-31 Đức Chúa Trời quan tâm chúng ta
Giăng 3:16 Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta
Giăng 14:15 Vâng phục Đức Chúa Trời

NHV SUU TAM

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com