Jesus Is Coming Again
The Lord Jesus came to earth to save man from his sins. He came in humility, in the likeness of man, and took upon Him the form of a servant (Philippians 2:7). He died for the sin of the world, was buried, rose again (1 Corinthians 15:4), and ascended into heaven (Acts 1:9). He was seen by the apostles and more than five hundred belivers after the resurrection.

After He ascended to heaven, two angels said to the disciples that His return would be like His ascension. Only God knows when the Lord will return. It may be in the evening, or at midnight, or in the morning, or at noon (Mark 13:35). “Therefore be ye also ready: for such an hour as ye think not the Son of man cometh” (Matthew 24:44).
Some have predicted the time of His return, even to the day and hour. “But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my father only” (Matthew 24:36). He will come quickly like a flash of lightning that darts across the heavens from the east to the west (Matthew 24:27). He will come unexpectedly as a thief in the night (2 Peter 3:10). “For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth” (Luke 21:35). The Lord, in His infinite wisdom, will return to reward every man according to His deeds (Revelation 22:12). “And what I say unto you I say unto all, watch” (Mark 13:37)

Signs of the Times and His Coming

The Lord has given signs by which we may be able to know when His return is near. “Now learn the parable of the fig tree; when his branch is yet tender, and put forth leaves, ye know that summer is near: So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it (the Lord return) is near, even at the door” (Matthew 24:32,33). There will be:

1. WARS AND RUMORS OF THE WARS (Matthew 24:6)

2. NATION RISING AGAINST NATION (Matthew 24:7)

3. EARTHQUAKES, FAMINES, PESTILENCES (Matthew 24:7)

4. MUCH INIQUITY, LESS LOVE (Matthew 24:12)

5. FALSE CHRIST, TEACHERS (Matthew 24:11, 24; Mark 13:22)

6. DAYS AS IN THE TIME OF NEAH (Matthew 24:37)

7. SIGNS IN THE SUN, THE MOON, AND STARS (Luke 21:25)

8. DISTRESS OF NATIONS WITH PERPLEXITY (Luke 21:25)

9. MEN’S HEART FAIL THEM FOR FEAR (Luke 21:26)

10. MEN SAYING PEACE AND SAFETGY (Thessalonians 5:3)

11. PERILOUS TIMES… (2 Timothy 3:1-5)

12. PLEASURE SEEKING AND FORMAL GODLINESS…. (2 Timothy 3:1-7)

13. EVIL MEN WAXING WORSE AND WORSE…. (2 Timothy 3:13)

14. A FALLING AWAY FROM THE FAITH… (Thessalonians 2:3)

15. HEALING UP TREASURES OR CARNAL AMBITION… (James 5:1-15)

16. IGNORANT SCOFFERS…. (2 Peter 3:3-10)

17. MOCKERS, WALKING AFTER THEIR OWN LUST… (Jude 16-18)

With iniquity in creasing and love growing cold, many evils are manifesting themselves. Fornication, adultery, divorce and remarriage, homosexuality and adult and juvenile delinquency are rapidly increasing and have become widely prevalent. All these and other sins are hastening the return of the Lord. These things are written “that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us the apostles of our Lord and Savior” (2 Peter 3:2). Siners will fear and and saints will rejoice over His return.

ARE YOU READY? Are you at peace with God and your fellowmen? Is there anything in your life that prevents you from saying, “Even so, come, Lord, Jesus? (Revelation 22:20).

VIETNAMESE TRANSLATION:

Chúa Giê-su Sẽ Trở Lại

Chúa Giê-su đến thế gian để cứu loài người khỏi tội lỗi. Ngài đã đến trong sự khiêm nhường, với hình một tôi tớ mà trở nên giống với loài người (Phi-líp 2:7). Ngài chết vì tội của thế gian, bị chôn, và sống lại (1 Cô-rinh-tô 15:4), và thăng thiên về trời (Cong Vụ 1:9). Sau khi sống lại, Ngài được các sứ đồ và hơn năm trăm tín hữu nhìn thấy. Sau khi thăng thiên về trời, hai thiên sứ phán cùng các môn đệ rằng Ngài sẽ trở lại giống như cách Ngài đã thăng thiên về trời. Chỉ có Đức Chúa Trời biết khi nào thì Chúa sẽ trở lại. Có thể vào ban đêm, hoặc lúc nửa đêm, hay vào buổi sáng, hay lúc giữa trưa (Mác 13:35). “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:44).
Có một số người dự đoán trước về thời giờ Chúa trở lại, thậm chí cả ngày và giờ. “Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi” (Ma-thi-ơ 24:36). Ngài sẽ đến nhanh chóng như tia chớp phát ra từ phương đông nháng đến phương tây (Ma-thi-ơ 24:27). Ngài sẽ đến cách bất ngờ như kẻ trộm trong ban đêm (2 Phi-e-rơ 3:10). “Vì như bẫy gài, ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp mặt đất cũng vậy” (Lu-ca 21:35). Với sự khôn sáng vô biên, Chúa sẽ trở lại và đem phần thưởng theo để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm (Khải Huyền 22:12). “Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!” (Mác 13:37)

Những Dấu Hiệu về Thời Giờ và Sự Hiện Đến của Ngài

Đức Chúa Giê-su đã nói về những dấu hiệu để qua đó chúng ta có thể biết được sự trở lại của Chúa đang đến gần. “Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa” (Ma-thi-ơ 24:32,33). Sẽ có:

18. CHIẾN TRANH VÀ NHỮNG LỜI ĐỒN VỀ CHIẾN TRANH (Ma-thi-ơ 24:6)

19. DÂN NẦY DẤY LÊN NGHỊCH CÙNG DÂN KHÁC (Ma-thi-ơ 24:7)

20. ĐỘNG ĐẤT, ĐÓI KÉM, DỊCH LỆ …… (Ma-thi-ơ 24:7)

21. TỘI ÁC THÊM NHIỀU, LÒNG YÊU MẾN NGUỘI LẠNH … (Ma-thi-ơ 24:12)

22. CHRIST GIẢ, VÀ GIÁO SƯ GIẢ (Ma-thi-ơ 24:11, 24; Mác 13:22)

23. NHỮNG NGÀY GIỐNG NHƯ THỜI NÔ-Ê (Ma-thi-ơ 24:37)

24. CÁC ĐIỀM TRONG MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG, CÙNG CÁC NGÔI SAO …. (Lu-ca 21:25)

25. DÂN CÁC NƯỚC SẦU NÃO RỐI LOẠN …..(Lu-ca 21:25)

26. LÒNG NGƯỜI THẤT KINH MẤT VÍA (Lu-ca 21:26)

27. NGƯỜI TA NÓI HÒA BÌNH VÀ YÊN ỔN (Tê-sa-lô-ni-ca 5:3)

28. NHỮNG THỜI KỲ KHÓ KHĂN … (2 Ti-mô-thê 3:1-5)

29. HAM MÊ KHOÁI LẠC VÀ LÀM RA VẺ TIN KÍNH …. (2 Ti-mô-thê 3:1-7)

30. NHỮNG KẺ HUNG ÁC CÀNG CHÌM ĐẮM TRONG ĐIỀU DỮ …. (2 Ti-mô-thê 3:13)

31. SỰ SA NGÃ ĐỨC TIN … (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3)

32. TÍCH TRỮ TÀI SẢN HAY DỤC VỌNG … (Gia-cơ 5:1-15)

33. NHỮNG KẺ GIÈM CHÊ NGU DỐT …. (2 Ph-e-rơ 3:3-10)

34. NHỮNG KẺ NHẠO BÁNG, LÀM THEO SỰ HAM MUỐN CỦA MÌNH … (Giu-đe 16-18)

Với tội lỗi gia tăng và tình yêu thương trở nên nguội lạnh, nhiều sự ác đang tự lộ diện. Sự gian dâm, ngoại tình, ly dị và tái hôn, đồng tính, tội phạm người lớn và trẻ em đang tăng nhanh và trở nên phổ biến rộng rãi. Tất cả những điều nầy cùng nhiều tội lỗi khác đang thúc giục sự trở lại của Chúa. Có lời chép rằng, “hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri, cùng mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta” (2 Phi-e-rơ 3:2). Những kẻ tội lỗi sẽ sợ hãi còn những thánh đồ thì sẽ vui mừng với trở lại của Ngài.

CHÚNG TA SẴN SÀNG CHƯA? Chúng ta có bình an với Đức Chúa Trời và hòa thuận với bạn bè chăng? Có điều gì trong cuộc sống khiến bạn trở ngại khi nói rằng, “Lạy Đức Chúa Giê-su, xin hãy đến!? (Khải Huyền 22:20).

NHV SUU TAM

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com