quay-lai

  1. Ngài Là Ai 0:23
  2. Nguồn Sống 0:29
  3. Hoa Huệ Trong Trũng 0:14
  4. Người Bạn Tôi Yêu Mến 0:19
  5. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn 0:26
  6. Khi Giê-xu Qua 0:25
  7. Giê-xu Chọn Tôi 0:30
  8. Giọt Nước Mắt Cho Những Linh Hồn 0:31
  9. Ngày Của Ê-li 0:25
  10. Thành Thánh 0:24

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/nhacthanhviet

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint