Lời của Thượng Đế được thêm vào với sự hướng-dẫn và nâng-đỡ cho những người mẹ:

 

Khi bạn bị lo lắng về tương lai gia đình của bạn… “Vì ta biết những kế-hoạch mà ta có cho ngươi, Đức Giê-hô-va phán, là những kế-hoạch để làm ngươi thịnh-vượng chứ không phải để hại ngươi; những kế-hoạch để cho ngươi niềm hy-vọng và một tương lai.” (sách Giê-rê-mi chương 29 câu 11)
Khi có những sự căng-thẳng gia đình… “Đối xử tử-tế và thương-xót lẫn nhau, tha-thứ cho nhau như Đấng Christ đã tha thứ cho bạn.” (sách Ê-phê-sô chương 4 câu 32)
Khi gia đình bạn đầy những vấn đề… “Hãy giao trọn tất cả nỗi lo lắng của bạn cho Ngài [Thượng Đế] bởi vì Ngài hay săn-sóc cho bạn.” (sách Phi-e-rơ nhứt chương 5 câu 7) Khi con cái của bạn đang đi vào con đường xai lầm… “Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó nên theo; và khi nó trở về già, cũng không hề lìa-khỏi điều đó.” (sách Châm-ngôn chương 22 câu 6)
Khi bạn muốn chồng của bạn đi theo Đức Chúa Trời… “Những người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, họ sẽ bị chinh phục không phải bởi lời khuyên bảo mà bởi cách ăn-ở của những người vợ, vì khi họ thấy được sự tinh-sạch và cung-kính của những cuộc sống của bạn.” (sách Phi-e-rơ chương 3 câu 1-2)
Khi bạn không biết phải làm gì… “Nếu trong anh em có kẻ thiếu sự khôn-ngoan, bạn nên cầu xin Thượng Đế, người mà ban cho tất cả mọi người một cách rộng rãi mà không tìm kiếm điều xai-xót.” (sách Gia-cơ chương 1 câu 5)
Khi cuộc sống làm cho bạn đi xuống… “Hãy vui-mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi sẽ nói lại điều đó: Hãy vui-mừng đi!” (sách Phi-líp chương 4 câu 4) Khi bạn cần được đánh giá… “Duyên là giả dối, sắc là hư-không; nhưng người nữ nào kính-sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen-ngợi.” (sách Chân-ngôn chương 31 câu 30)
Khi không có ai xem như hiểu được bạn… “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò-xét tôi và Ngài biết tôi. Ngài biết tôi khi tôi ngồi và khi tôi đứng; Ngài hiểu-biết những ý-tưởng của tôi từ xa.” (sách Thi-thiên chương 139 câu 1-2)
Khi Thượng Đế không xem như là có thật đối với bạn… “Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và tiềm thấy Ta khi các ngươi tìm kiếm Ta với tất cả tấm lòng của các ngươi. ‘Ta sẽ cho các ngươi tìm được Ta,’ Đức Giê-hô-va phán.” (sách Giê-rê-mi chương 29 câu 13-14)
Khi bạn muốn biết nếu Thượng Đế có yêu bạn hay không… “Nhưng khi Đức Chúa Trời chứng tỏ lòng yêu thương của chính Ngài đối với chúng ta trong việc này: Là khi chúng ta còn là những người có tội, Đấng Christ đã chết vì chúng ta.” (sách Rô-ma chương 5 câu 8)
Khi bạn cãm thấy có tội… “Nếu khi chúng ta xưng ra những tội lỗi của chúng ta, Ngài thành- tín và công-bình sẽ tha thứ tội cho chúng ta và làm cho chúng ta thanh-sạch từ mọi điều gian-ác.” (sách Giăng nhứt chương 1 câu 9)
Khi bạn cần có sự an-toàn… Chúa Giê-xu hứa rằng, “Ai nghe Lời Ta và tin Đấng đã sai Ta đến, thì được sự sống đời đời, và không bị phán xét; người đó sẽ vượt khỏi sự chết và đến sự sống.” (sách Giăng chương 5 câu 24)
Promises for Mothers God’s Word is filled with direction and encouragement for mothers: When you are concerned about your family’s future… “‘For I know the plans I have for you,’ declares the Lord, ‘plans to prosper you and not to harm you; plans to give you hope and a future.'” (Jeremiah 29:11) When there are family tensions… “Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you.” (Ephesians 4:32) When your family is full of problems… “Cast all your anxiety on Him [God] because He cares for you.” (1 Peter 5:7) When your children are going the wrong way… “Train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it.” (Proverbs 22:6) When you want your husband to follow the Lord… “Wives, in the same way be submissive to your husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives.” (1 Peter 3:1-2) When you don’t know what to do… “If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault.” (James 1:5) When life has got you down… “Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!” (Philippians 4:4) When you need to be appreciated… “Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.” (Proverbs 31:30) When no one seems to understand you… “O Lord, you have searched me and You know me. You know when I sit and when I rise; You perceive my thoughts from afar.” (Psalm 139:1-2) When God doesn’t seem real to you… “‘You will seek Me and find Me when you seek Me with all your heart. I will be found by you,’ declares the Lord.” (Jeremiah 29:13-14) When you wonder if God loves you… “But God demonstrates His own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.” (Romans 5:8) When you feel guilty… “If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.” (1 John 1:9) When you need assurance… Jesus promises, “Whoever hears My word and believes Him who sent Me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life.” (John 5:24)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com

www.nguonhyvong.com