Tìm kiếm
“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Giê-rê-mi 29:13
Đối với bạn, công cuộc tìm kiếm vĩ đại bắt đầu từ lúc bạn lọt lòng. Có thể phải nhiều năm qua bạn mới hiểu, mới thấy rõ là bạn vẫn tìm kiếm không ngừng: tìm kiếm một thứ bạn chưa bao giờ có, tìm kiếm một thứ quan trọng nhất đời. Đôi lúc bạn cố quên đi cái đó. Đôi khi người ta cố lãng quên, để không còn khái niệm thời gian, không còn suy nghĩ hay gì khác, chỉ còn những công việc trước mắt. Có thể đôi khi bạn cảm thấy dường như thậm chí không còn cần tìm cái thứ không tên kia nữa. Có những giây phút bạn gần như sẵn sàng bỏ việc tìm kiếm. Nhưng bao giờ cái cảm giác kia cũng lại xâm chiếm bạn, và bạn lại tìm kiếm từ đầu.