“Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Những thầy tế lễ của Ít-ra-ên khác với Đấng Christ như thế nào? Của tế lễ Đấng Christ dâng lên có giá trị ra sao? Làm sao con dân Chúa có thể “được trọn vẹn đời đời”?

Sau khi đã lặp đi lặp lại nhiều lần về chức vụ tế lễ toàn hảo của Chúa Giê-xu, trước giả thư Hê-bơ-rơ kết lại bằng sự so sánh rất sinh động và chân thực giữa một bên là những thầy tế lễ của Ít-ra-ên đang “đứng” phục vụ, phía bên kia là Chúa Giê-xu trong vai trò thầy tế lễ thì lại “ngồi” đời đời. Vì của tế lễ thông thường “không bao giờ cất tội lỗi được” mà chỉ có giá trị tạm thời nên những thầy tế lễ phải “đứng” phục vụ và liên tục thực hiện công tác này. Ngược lại, vì Chúa Giê-xu đã dâng chính mình Ngài làm của lễ trọn vẹn nên giờ đây Ngài đang “ngồi” bên phải ngai Đức Chúa Trời đời đời (câu 11-12). Vị trí bên phải là vị trí đầy vinh dự và quyền lực. Chúa Giê-xu ngồi đó để đồng trị với Cha, để nhìn thấy công việc của ma quỷ bị thất bại, và để tiếp tục cầu thay cho những người đặt đức tin nơi Ngài.

Với của tế lễ Chúa Giê-xu đã dâng lên, “Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời” (câu 14). “Những kẻ nên thánh” chỉ về những người đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, là những người được biệt riêng ra, có được đầy đủ tiêu chuẩn cần thiết để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đó là những người ở trong mối liên hệ giao ước với Chúa (câu 16), những người Chúa khẳng định, “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa” (câu 17).

Dù là người thánh của Chúa nhưng chúng ta nhận biết mình vẫn còn những yếu đuối và có nhiều vấp phạm, thế thì làm sao có thể “trọn vẹn đời đời” được? Lời Chúa phán rằng, “Ta sẽ để luật pháp Ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn” (câu 16). Như vậy, không phải chúng ta cố gắng làm theo mọi yêu cầu của luật pháp để có thể đạt đến sự “trọn vẹn đời đời” nhưng chính Chúa đặt luật pháp Ngài vào lòng và trí chúng ta. Nói cách khác, Ngài khiến chúng ta trở nên tạo vật mới trong Ngài (II Cô-rinh-tô 5:17). Con người không trọn vẹn nhưng Chúa là Đấng trọn vẹn. Vì vậy, điều quan trọng mỗi Cơ Đốc nhân cần làm là phải gắn chặt mình trong Chúa Giê-xu, không giây phút nào được tách rời Ngài, để cho dòng máu sự sống của Ngài tuôn chảy trong cuộc đời chúng ta, ban năng quyền để chúng ta sống đời đắc thắng cho Ngài. Khi đó không phải chúng ta sống mà Chúa sống trong chúng ta và sự sống của Ngài chắc chắn là sự sống “trọn vẹn đời đời.”

Bạn đã, đang, và sẽ làm gì để liên tục gắn mình vào Chúa hầu cho sự sống của Ngài tuôn tràn trong và qua đời sống bạn?

Tạ ơn Chúa đã tha thứ tội lỗi con, và Ngài ban cho con mối liên hệ giao ước với Ngài, khiến con được trở nên trọn vẹn để có thể đến gần Ngài. Con biết con có những yếu đuối, nên con cầu xin Chúa sống trong con và làm trọn vẹn những gì còn thiếu sót trong cuộc đời con.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 27:27—28:10.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=VCDvSOwGFqo&list=PLy5dD_318r0Ws2dYZe-s5j15pDCdHfK1s&index=11

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=hGH258vS7wQ&list=PLy5dD_318r0Ve0CnxBqThKw1LkMt2dJSe&index=28

Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:

Lịch Cầu Nguyện Tháng 9-2023: https://nguonhyvong.com/duong-linh/lich-cau-nguyen-thang-thang-9-2023

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien