“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).
Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Vua A-ma-xia chiến thắng quân Ê-đôm dù chỉ có ít quân? Vì sao niềm vui chiến thắng của quân dân Giu-đa không được trọn vẹn? Bạn có kinh nghiệm gì khi phải gánh chịu hậu quả của một việc làm sai trái đã được Chúa tha thứ?
Sau khi xây dựng lại quân đội, Vua A-ma-xia quyết định đem quân tấn công Ê-đôm là một nước nằm ở phía nam Giu-đa. Trước đây, Ê-đôm là chư hầu của Giu-đa. Trong thời Vua cha Giô-ram, người Ê-đôm đã nổi dậy chống lại sự cai trị của Giu-đa và lập một vua cho mình. Vua Giô-ram đã tấn công Ê-đôm để giành lại quyền làm chủ nhưng vì lúc đó Vua Giô-ram từ bỏ Chúa nên chiến dịch của vua hoàn toàn thất bại (II Sử Ký 21:8–10). Giờ đây, Vua A-ma-xia vâng lời Chúa giải tán 10,000 quân đã chiêu mộ từ Ít-ra-ên, là đoàn quân “Đức Giê-hô-va chẳng ở cùng” (II Sử Ký 25:6–9). Dù có tiếc 100 ta-lâng bạc đã mất vì đưa cho đoàn quân đánh thuê Ít-ra-ên, nhưng Vua A-ma-xia đã vâng lời Chúa. Nhờ sự vâng lời, quân Giu-đa đã được Chúa “giúp cho thắng” một cách dễ dàng dù với quân số không đông (câu 11–12).
Niềm vui chiến thắng của quân dân Giu-đa không được trọn vẹn vì những người lính đánh thuê
Ít-ra-ên bị trả về nhà đã vô cùng tức giận. Họ thấy mình bị xúc phạm, bị xem thường, và còn mất đi cơ hội có thêm của cướp sau chiến thắng. Vì vậy, nhân khi Vua A-ma-xia đi đánh Ê-đôm ở phía nam, họ liền đi đánh phá các thành Giu-đa bắt đầu từ Sa-ma-ri ở phía bắc đến Bết-hô-rôn. Họ giết 3000 người trong các thành ấy và cướp đi rất nhiều đồ vật. Vua A-ma-xia đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi nhờ cậy quân Ít-ra-ên là dân đang thờ hình tượng thay vì nhờ cậy Chúa. Lẽ ra vua phải cầu hỏi ý Chúa qua các tiên tri của Ngài trước khi tuyển mộ lính Ít-ra-ên. Tuy vua đã sửa chữa sai lầm cho đoàn quân Ít-ra-ên ra về nhưng không tránh khỏi hậu quả, đất nước phải gánh chịu đau thương từ lỗi lầm này.
Lời Chúa dạy: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Ngày nay, khi chúng ta theo ý riêng làm những điều không đẹp lòng Chúa thì cho dù có ăn năn và được Chúa tha thứ, nhưng chúng ta cũng phải gánh lấy những hậu quả từ những việc làm sai phạm của mình. Chúng ta không thể lường trước được những hậu quả nào mình phải gánh chịu, đó có thể là mất mát tiền của, sự bình an hay ngay cả thiệt hại về sức khỏe. Xin Chúa cho chúng ta nhớ đến niềm vui không trọn vẹn của quân dân Giu-đa ngày trước để luôn biết cẩn trọng trong cuộc sống, mỗi khi dự định làm gì đều phải tìm cầu ý Chúa và làm theo Lời Ngài để “tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:25).
Bạn có luôn cầu hỏi ý Chúa trước khi làm một việc gì không?
Lạy Chúa, con biết con yếu đuối bất toàn, xin giúp con luôn học hỏi và vâng giữ Lời Ngài. Xin dạy con biết tìm cầu ý Chúa chứ không theo ý riêng dù mọi việc lớn nhỏ.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 2.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-062024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet