Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. 

Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái. Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm. Mác 4:15-20 

Suy gẫm: 

Có một chân lý rất rõ ràng ở đây là khi Đạo của Đức Chúa Trời được gieo ra trong lòng con người thì Sa-tan cũng bắt đầu hành động. Nó chẳng bao giờ muốn thấy con người có được sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và kết quả cho Đức Chúa Trời. Sa-tan thường xuyên hiện diện trong mọi tình huống của đời sống người tin Chúa để tìm cách ngăn trở sự tăng trưởng của đời sống thuộc linh, trổi hơn điều con người có thể hiểu hay tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, Sa-tan chỉ tìm cách cám dỗ và để cho con người hành động. Vì thế, cốt lõi của vấn đề là quyền tự do và trách nhiệm của con người liên quan đến sự cứu rỗi và sự tăng trưởng thuộc linh cá nhân. 

Chúa Jesus cho thấy hai phương diện của vấn đề: bốn loại người đối với Đạo và bốn bước hành động của ma quỷ trong lòng con người. Bước trước tiên là Sa-tan tìm đủ mọi cách để cho hột giống của Đạo của Đức Chúa Trời bị giết chết ngay khi vừa được gieo ra trong lòng con người. Nghĩa là làm sao cho con người đóng sầm đôi tai và cặp mắt thuộc linh của mình để không thể hiểu được những chuyện thuộc về trời. Bước kế đến, nếu việc trên thất bại thì Sa-tan sẽ khiến cho sự hiểu biết về Đạo chỉ ở mức độ vô cùng cạn cợt hầu người tin Chúa không có sức mạnh chống đỡ những thách thức và sóng gió suốt hành trình đức tin của mình. Đây là hạng người tin Chúa chỉ với cảm xúc mà không chuyên tâm học hỏi Lời Chúa để hiểu thấu đáo về Đạo. Họ rất dễ dàng làm món mồi ngon cho Sa-tan cám dỗ để bỏ Chúa khi trải qua những hoàn cảnh rất nghiệt ngã của cuộc đời. Cảm xúc là một món quà quý Chúa ban cho để giúp cho con người được chấn và tạo nên nhiệt huyết để hành động. Tuy nhiên, cảm xúc bao giờ cũng phải được xây dựng trên sự hiểu biết của lý lẽ và sự thâm sâu trong lời Chúa và trong mối liên hệ giữa người đó với Đức Chúa Trời. Khi người theo Chúa vượt thắng được cảm xúc của đức tin thì Sa-tan khơi dậy lòng dục, máu ham mê vật chất của đời này để khiến người đó bận rộn với cuộc sống trần gian mà quên đi mục đích chính của cuộc đời mình là gì. Sa-tan biết rằng khó có thể làm cho người theo Chúa bỏ niềm tin của mình, thì nó sẽ làm cho người đó không kết quả cho Chúa nhưng lại kết quả cho xác thịt của mình! Chỉ khi nào người theo Chúa biết canh chừng chính mình và phát hiện ra kẻ thù trong suốt hành trình đức tin không ai khác hơn là chính con người của mình, thì khi ấy người đó sẽ kết quả cho Ngài. Từ trong ẩn dụ này cho thấy chẳng lẽ chỉ có 1/4 trong số những người nghe Đạo của Đức Chúa Trời đạt đến nếp sống kết quả cho Ngài hay sao? Thế đúng vậy thì số người sống đắc thắng và kết quả cho Chúa chỉ là thiểu số trong vương quốc Đức Chúa Trời. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con phát hiện ra những gì ngăn trở con sống đắc thắng và kết quả cho Ngài. Xin cho con sự can đảm và sức mạnh để có thể vượt thắng được chính mình, sống cuộc đời sung mãn và đắc thắng luôn luôn cho Ngài. Amen! 

Viện Thần Học Liên Hiệp

Alliance Theological College http://www.alliancetheologicalcollege.info/ 

 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com