Ê-sai 6:1-13

“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Thời điểm Vua Ô-xia băng hà quan trọng thế nào đối với ông Ê-sai và khải tượng Chúa cho ông? Ông thấy gì trong khải tượng và đã đáp ứng thế nào? Trước khi được kêu gọi, Chúa làm gì cho ông Ê-sai? Bạn đáp lại tiếng gọi của Chúa như thế nào khi Ngài muốn kêu gọi bạn phục vụ Ngài giữa thế giới suy đồi này?

Tiên tri Ê-sai sống trong đời các Vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia. Các vua này đều kính sợ và làm điều thiện trước mặt Đức Chúa Trời, trừ Vua A-cha thờ hình tượng phỏng theo cách thức thờ phượng tà thần của vua A-si-ri. Đến đời Vua Ma-na-se thì ông Ê-sai bị bắt và bị giết (theo sách Talmud của người Do Thái).

Khi vị vua tốt là ông Ô-xia băng hà, ông Ê-sai được Chúa kêu gọi để phục vụ Ngài giữa lúc con dân Chúa bị hụt hẫng vì thiếu người lãnh đạo tốt, thiếu người hướng dẫn.

Chúa cho ông Ê-sai thấy, dù thế nào, Ngài vẫn tể trị (câu 1) và con dân Chúa không hề thiếu sự dẫn dắt. Ông Ê-sai có thể dùng kinh nghiệm này để dạy dỗ dân chúng về một Đức Chúa Trời hằng hữu, luôn hiện diện để dẫn dắt con dân Ngài, cho dù sau này Vua A-cha thờ hình tượng, lìa bỏ Chúa, Ngài vẫn không hề thay đổi. Con dân Chúa không thể thất vọng dù trong hoàn cảnh nào.

Khi Chúa kêu gọi, ông Ê-sai run sợ vì ông nghĩ mình tội lỗi và sống giữa một dân tộc tội lỗi: “Tôi có môi dơ dáy, sống giữa một dân tộc có môi dơ dáy.” Chúng ta là tội nhân trước mặt Chúa, không xứng đáng cho Ngài sử dụng, nhưng Chúa đã rửa sạch tội cho ông Ê-sai bằng lửa linh của Ngài, thì Ngài cũng rửa sạch chúng ta bằng lửa thánh khiết của Ngài để sử dụng chúng ta cho công việc Ngài.

Đã được rửa sạch rồi nên khi Chúa kêu gọi: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” lập tức ông Ê-sai thưa: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”

Ông Ê-sai sẵn sàng nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng ra đi theo lệnh truyền của Ngài. Dù phải rao giảng cho một dân tộc cứng lòng, nhắm mắt, bịt tai với chân lý thì ông vẫn cứ ra đi và rao giảng. Còn chúng ta thì sao? Khi Chúa kêu gọi, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Dù chúng ta không xứng đáng nhưng Chúa muốn dùng những cái bình bể, những con người bất toàn để làm việc thánh cho Chúa. Biết bao “chiếc bình bể” đã làm được nhiều việc cho Ngài. Biết bao đời sống trước kia từng là kẻ cướp, nghiện ngập, hư hỏng đã được Đức Chúa Trời thanh tẩy và sử dụng một cách tốt đẹp cho công việc Ngài. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, được phục vụ Ngài là một đặc ân vô cùng lớn lao.

Bạn có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả khi bạn để Ngài thánh hóa và sử dụng bạn. Bạn tin điều đó không? Bạn đáp ứng thế nào với niềm tin đó?

Xin Chúa thanh tẩy con và sử dụng cuộc đời con cho công việc Ngài. Con biết mình chẳng xứng đáng nhưng xin dùng sự yếu đuối, bất toàn của con để bày tỏ quyền năng Phúc Âm của Ngài.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.