Do you know that man has been found guilty of sin by a Holy God, and sentenced to death? If he is to escape this eternal death and be eternally saved, he must receive God’s mercy.

Mercy in this respect is God withholding from man the penalty which he deserves. But God does not bestow His mercy on people without condition, even though salvation is free, without price, and cannot be earned. The condition upon which God grants mercy is repentance.

John the Baptist came preaching the Word of God and his message was simple and powerful, “Repent for the kingdom of heaven is at hand” (Matthew 3:2). Jesus , the Son of God, began His ministry with the same message: “Repent for the kingdom of heaven is at hand” (Matthew 4:17). Repentance is a requisite of salvation, as Peter the apostle said, “Repent and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord” (Acts 3:19). Through repentance, the door of mercy is opened and salvation obtained.

All Have Sinned

In our world there are multitudes of people, and in many ways we are different one from another. But this message we all share: “For all have sinned, and come short of the glory of God” (Romans 3:23). And listen further, “There is none righteous, no, not one” (Romans 3:10). God spoke through His Prophet Isaiah and said, “All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all” (Isaiah 53:6). Do you notice the central thought of the Scriptures? “All have strayed.” “None righteous” “All have sinned” “Wouldn’t this also include you? Your soul, your life belong to God. The man or woman, who does not recognize God as the master of his life lives in disobedience and sin. “the soul that sins shall die” (Ezekiel 18:4).

Sin Separates

Your sins have separated you from God. You feel a longing inside that you cannot explain. You may feel forsaken and that God doesn’t hear. The reason is pointed out by God, “Behold, the LORD’S hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear: But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear (Isaiah 59:1-2). Again, “The wages of sin is death” (Romans 6:23). As you think of your life and your sins, think also about God. God is without sin, therefore He is holy, righteous and just. God says sin must be judged: “For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil” (Ecclesiastes 12:14). There is a great gulf between you and God. Unless you find the way which spans that gulf between a holy God and sinful man, you shall die an eternal death! (Luke 16:26) But listen, there is a way – there is hope for you!
Jesus Opens the Door

While it is true God has decreed a judgment of death upon sin, He is also a God of love. “God is love” (1 John 4:16). God loves you even if you are living in sin. His love has made a way for you to be saved. (John 3:16) God will carry out His judgment on sin, and if this justice would be meted out to man, he would instantly die. Therefore God, not willing that any should perish, sent His son Jesus to take the penalty of our sins that we may live. The Bible says: “Behold therefore the goodness and severity of God” (Romans 11:22). The goodness of God desires to save man but His judgment demands sentence.

Jesus came to this world for the express purpose of redeeming our souls. He was holy, without sin, the spotless Lamb of God. God’s love for us was proven when He took our sins and guilt, and put them upon Jesus. Behold His goodness! Jesus was now made sin in our place, and to satisfy the judgment of God, He was crucified on a cross. He endured the pain and agony, and then died. Our sins were paid. Behold the severity of God!

Repentance, Our Past

Can you see that Jesus died for you; He died because of your sins? Who really crucified Jesus? Were only the Jewish rulers, or Pilate, or the Roman soldiers responsible? Peter the apostle preached a sermon to a multitude of people numbering thousands. Peter’s message was right to the point: “Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain” (Acts 2:23). Will you look to Jesus, the One who was crucified, and acknowledge your sin?

By the power of the Spirit of God you will realize that you are helplessly lost. As this realization weighs on your heart, it will bring a burden and regret for sin. In despair, you will cry out, “God be merciful to me a sinner” (Luke 18:13). As God hears your honest plea, He will save you. Your burden will be gone, and you will be born again. As you continue to follow you will turn away from your former ways of sin to heavenly things. This is the work of repentance as it is wrought by God in the heart of all those who will come to Him. Then your heart will be washed clean, and you will have peace, happiness, and security.

Finally, repentance results in a deep appreciation and loyalty to Christ and God’s will. When we were doomed to die with no way out, Christ said, “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest” (Matthew 11:28).
We love him, because he first loved us (1 John 4:19).

ĂN NĂN: CÁNH CỬA CỦA SỰ THƯƠNG XÓT

Bạn có biết người nào đã bị phát hiện là phạm tội bởi Đức Chúa Trời thánh khiết và bị kết tội phải nhận án tử hình? Nếu anh ta được cứu thoát khỏi sự chết đời đời và được cứu vĩnh viễn thì người này hẳn là đã nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Sự thương xót trong khía cạnh này là Chúa đã không xử lý tội lỗi của người đó mặc dù anh ta xứng đáng phải đền tội. Nhưng Đức Chúa Trời không ban cho sự thương xót đó trên con người mà không có điều kiện. Ngay cả khi sự cứu rỗi là miễn phí, không cần phải trả giá, và cũng không thể mua được. Điều kiện để nhận được sự thương xót từ Đức Chúa Trời là phải ăn năn.

Giăng Báp tít đã đến rao giảng Lời của Chúa, sứ điệp của ông đơn giản nhưng đầy quyền năng: “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 3:2). Chúa Jesus, Con của Đức Chúa Trời cũng bắt đầu chức vụ của Ngài bằng một sứ điệp tương tự: “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Ăn năn là điều kiện cho sự cứu rỗi, sứ đồ Phi-e-rơ cũng công bố: “Các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi” (Công vụ 3:19). Nhờ vào sự ăn năn, cánh cửa của sự thương xót được mở ra và tội nhân nhận được sự cứu rỗi.

Tất cả mọi người đều đã phạm tội

Có nhiều nhóm người khác nhau trên nhiều phương diện trong thế giới chúng ta đang sống. Nhưng tất cả chúng ta đều cần sứ điệp này: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Và hãy chú ý lời này ấn tượng hơn: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Đức Chúa Trời phán thông qua tiên tri Ê-sai: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:6). Bạn có lưu ý đến tư tưởng chính của phần Kinh Thánh này? “Tất cả mọi người đều đã lạc lối”, “Không có ai công bình cả”, “Tất cả mọi người đều đã phạm tội”. Mọi người sẽ không bao hàm bạn trong đó sao? Linh hồn và cuộc sống của bạn thuộc về Chúa. Người nam hay nữ mà không nhận thức Đức Chúa Trời là Chủ của cuộc đời mình thì sống trong sự bất phục tùng và phạm tội. “Linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4).

Tội lỗi gây nên sự phân cách

Tội lỗi của bạn khiến cho bạn bị phân cách với Đức Chúa Trời. Bạn cảm thấy có một ham muốn bên trong mà bạn không thể giải thích. Bạn cảm thấy bị bỏ rơi và dường như Chúa không còn lắng nghe bạn nữa. Lý do này được Chúa chỉ ra trong Ê-sai 59:1-2, “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa”. Và một lần nữa: “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Khi bạn suy nghĩ về cuộc sống và tội lỗi của mình, bạn cũng suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vốn không có tội, vì Ngài là Đấng thánh khiết, ngay thẳng và công bình. Chúa phán rằng tội lỗi phải bị phán xét: “Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền đạo 12:14). Có một vực sâu giữa bạn và Đức Chúa Trời. Trừ phi bạn tìm thấy nhịp cầu bắc qua giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và con người tội lỗi, nếu không bạn sẽ chết và chết đời đời (Lu-ca 16:26). Nhưng hãy lắng nghe, có một con đường – có một hy vọng cho bạn.

Chúa Jesus mở cánh cửa

Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi bằng sự chết nhưng đồng thời Ngài cũng là Chúa của tình yêu. “Đức Chúa Trời là tình yêu” (1 Giăng 4:16). Ngài yêu thương bạn ngay cả khi bạn đang sống trong tội lỗi. Tình yêu thương của Ngài đã mở đường cho bạn nhận được sự cứu rỗi (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét của Ngài trên tội lỗi, và nếu công lý của Ngài thực thi, con người tội lỗi sẽ chết tức thì. Nhưng Chúa không muốn cho một ai phải hư mất, Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jesus đến trần gian để chịu hình phạt thế tội cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể sống. Kinh Thánh dạy: “Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 11:22). Sự nhân từ của Chúa là để cứu con người tội lỗi, nhưng công lý của Ngài đòi hỏi phải có sự kết án.

Chúa Jesus đến trần gian bày tỏ ra mục đích của Ngài là cứu chuộc chúng ta. Ngài là thánh khiết, vô tội, là Chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đã được minh chứng khi Ngài lấy hết những tội lỗi và vi phạm của chúng ta đặt lên trên Chúa Jesus. Đó chính là sự tốt lành của Ngài! Đấng Christ bây giờ đã thế chỗ cho chúng ta và điều này làm thỏa mãn công lý của Đức Chúa Trời. Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chịu đựng cơn đau đớn đến cùng cực cho đến chết. Tội lỗi chúng ta đã được trả xong. Đây cũng chính là sự xử lý nghiêm khắc của Đức Chúa Trời!

Ăn năn, phần của chúng ta

Bạn có thể nhìn thấy Chúa Jesus đã chịu chết thay cho bạn; Ngài chết vì chính tội lỗi của bạn? Ai là người thực sự đóng đinh Chúa Jesus? Có phải đó là những kẻ cai trị dân Do Thái, hay Phi-lát hay là những người lính La Mã phải chịu trách nhiệm? Sứ đồ Phi-e-rơ đã rao giảng cho một đám đông hàng ngàn người. Sứ điệp của ông mạnh mẽ chỉ ra: “Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi” (Công vụ 2:23). Giờ đây các bạn hãy nhìn xem Chúa Jesus là Đấng đã bị đóng đinh và nhận biết tội lỗi của bạn?

Bởi quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời bạn sẽ nhận ra bạn là người tuyệt vọng trong tình trạng hư mất. Chính sự nhận thức rõ ràng này sẽ đem bạn đến sự ăn năn. Trong nỗi thất vọng bạn sẽ kêu lên: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!” (Lu-ca 18:13). Khi Chúa nghe lời nài xin chân thành đó, Ngài sẽ cứu bạn. Gánh nặng tội lỗi trong lòng bạn ra đi, và giờ đây bạn được sinh lại. Khi bạn tiếp tục bước theo Ngài bạn sẽ từ bỏ con đường tội lỗi ngày xưa và theo đuổi những điều thiên thượng. Đây là thực chất của sự ăn năn mà Chúa thực hiện bên trong tấm lòng của những ai tìm đến với Ngài. Khi ấy bạn sẽ kinh nghiệm sự tẩy sạch tội lỗi, sự bình an, đời sống phước hạnh và an ninh trong bóng cánh của Chúa.

Cuối cùng, ăn năn đẫn đến kết quả là hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời và trung tín với Đấng Christ. Đang khi chúng ta bị kết tội không có lối thoát thì Đấng Christ phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”. (Ma-thi-ơ 11:28). “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19).

SUU TAM

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]