Come, see a man, who told me all things that ever I did: Is not this the Christ?” (John 4:29).

This verse is a quotation of the Samaritan woman to whom Jesus had been speaking at Jacob’s well. She went in to the citty and told her people the conversation she had had with Him. She said how He told her everything that she had done, and said, “Come, see a man… is not this the Christ?” In her heart she was coninced that Jesus was a prophet. He then One for whom she and others had been looking – “the Messiah, the Anointed One of God” – Whom was sent as a redeemer and Savior. She wished that her people would come and see for themselves, for their own good. They came and saw and believed on Him. They said uno the woman, “Now we believe, not because of thy saying: for we have heard Him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world” (John 4:42).

Come, see – how He suffered for the sin of the world – for you and me. Was not this Jesus nailed to the cross on Golgotha; and there bled from five wounds that we may have forgiveness of our sins? (John 19). Did not the prophet Isaiah identify Him and portray His suffering for man’ sin in chapter 53, seven hundred years before He suffered? “Surely He has borne our griefs, and carried our sorrow: yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon Him; and with His stripes were healed. All we like sheep have gone astray; we have turned every one into his own way; and the Lord has laid on Him the iniquity of us all” (Isaiah 53:4-6). Can we fathom the depth of such love? Jesus said: “For God so loved the world [you and me], that He gave His only begoten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but has everlasting life” (John 3:16).

Where can we see greater love exemplified?

Come, see – where they laid after He died on the cross – He was buried in a new grave in a garden near the place where He was crucified. Could the grave, even though it was sealed and heavily guared by soldiers, retain Him? No, it could not. All gave way to the mighty Christ with the keys of life and death. He arose the third day. “Come, see the place where the Lord lay,” the angels said to the women believers, while at the grave. His disciples testified, “God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the fact.” (Acts 2:32). Did the disciples see Him and speak with Him after He arose from the grave? “After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of forty days and spokem about the kingdom of God.” (Acts 1:3) “After that, He appeared to more than five hundred of the brothers at the same time.” (1 Corinthians 15:6)

Is there proof that after Jesus arose from the grave He ascended to heaven? Yes, Jesus himself after He had arisen: “I ascend unto my Father and your Father” (John 20:17). The Lord led His disciples “out as far as Bethany, and he lifted up His hands and blessed them. And it came to pass while He blessed them, He was parted from them, and carried up into heaven” (Luke 24:50,51); “and sat on the right hand of God” (Mark 16:19).

Since Jesus ascended to heaven, can we expect Him to return again? And will we see Him when He come? Yes, Jesus said to His disciples “I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there you may be also” (John 14:3). There are many references in the Bible regarding His return. Everyone, whether alive when He comes or those who have died, shall see Him. “Behold, He comes with clouds; and every eye shall see Him” (Revelation 1:7). And what is the reason for His coming? Then, everyone shall receive His reward – whether at the Lord’s right hand side or on the left hand.

To those who on the right hand side Jesus, the King will say, “Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world (Matthew 25:34). But to those who on the left He will say, “Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels.” (Matthew 25:41)

Can we tell when He will come? No, nobody knows when He will come, Jesus said: “Watch therefore: for you know not what hour your Lord does come” (Matthew 24:42), and “Therefore you also must be ready;because the Son of Man will come at an hour that you do not expect Him.” (Matthew 24:44). It will be the most glorious event for the saved – to enter the glories of heaven and be with the Lord for ever and ever. But on the other hand it will be saddest of days for those who have refused to accept salvation offered so freely through Jesus Christ.

“Come and se,” were Philip’s words to Nathanael as he invited him to become acquainted with Jesus, ” We have found the one Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets also wrote – Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” (John 1:45,46). Nathanael came to see and said unto Jesus, “Rabbi, you are the Son of God; you are the king of Israel” (John 1:49). He believed and was saved.

Dear Reader Friend, have you made acquaintance with this Jesus? If you have met Him, you will have found Him loving and kind – ready to forgive your sins if you accepted Him with your whole heart as your Savior and Redeemer. Will you tell others about Him that they, too, may “Come see,” and believe in Him?

Hãy Đến Xem

Hãy đến xem một người đã bảo tôi mội điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?” (Giăng 4:29).

Đây là một câu trích của người đàn bà Sa-ma-ri người đã được nói chuyện cùng Chúa Giê-su tại bên giếng Gia-cóp. Bà đi vào thành nói cho mọi người biết về cuộc nói chuyện của mình với Ngài. Bà nói rằng làm thể nào mà Ngài biết hết mọi sự mình đã làm, và nói rằng, “Hãy đến xem một người…. ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Bà bị bắt phục trong lòng mà nghĩ rằng Chúa Giê-su là một tiên tri. Ngài chính là Đấng mà bà cùng nhiều người đã tìm kiếm – “Đấng Mê-si-a, Đấng chịu xức dầu của Đức Chúa Trời” – Đấng được sai đến để làm kẻ cứu chuộc và là Chúa Cứu Thế. Bà mong muốn rằng những người quen của mình cũng hãy đến để tự họ nhận ra điều ấy, để lấy làm phước hạnh cho chính họ. Họ đã đến xem và tin Ngài. Họ nói cùng người đàn bà ấy rằng, “Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian” (Giăng 4:42).

Hãy đến xem – Ngài đã chịu khốn khổ vì tội lỗi của – của bạn và tôi như thế nào. Ấy chẳng phải là con một đến từ nơi Cha, đầy ơn và lẽ thật…Chiên của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cất đi tội lỗi của thế gian” (Giăng 1:14,29)? Đây chẳng phải là Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh trên đồi Gô-gô-tha; và tại đó Ngài đã chịu đổ huyết từ năm vết thương để chúng ta có thể được tha khỏi tội lỗi mình? (Giăng 19). Ấy chẳng phải là Đấng Tiên Tri mà Ê-sai đã nhận biết và mô tả sự khốn khổ Ngài vì tội của nhân loại trong chương 53, bảy trăm năm trước khi Ngài chịu khổ sao? “Thật người đã mang lấy sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:4-6). Chúng ta có thể nào đo thấu được một tình yêu sâu thẳm như vậy chăng? Chúa Giê-su phán rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Ở đâu chúng ta có thể thấy tình yêu lớn lao hơn như vậy?

Hãy đến xem – nơi người ta đã đặt Ngài sau khi Ngài chết trên thập tự giá – Ngài được chôn trong một ngôi mộ mới tại một cái vườn gần nơi Ngài chịu thập hình. Có thể nào ngôi mộ, thậm chí bị niêm phong và quân lính canh giữ nghiêm ngặt, cầm giữ được Ngài chăng? Không, điều ấy không thể. Tất cả đều tránh đường cho Đấng Christ quyền năng là Đấng nắm giữ chìa khóa của sự sống và sự chết. Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba. “Hãy đến xem chìa khóa của sự sống và sự chết. Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba. “Hãy đến xem nơi Chúa đã nằm,” các thiên sứ đã báo cho các nữ tín hữu, đương khi họ đến tại ngôi mộ. Các môn đệ Ngài đã làm chứng rằng, “Đức Chúa Giê-su nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó” (Công Vụ 2:32). Phải chăng các môn đệ Ngài đã nhìn thấy và nói chuyện cùng Ngài sau khi Ngài sống lại ra khỏi phần mộ? “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những điều về nước Đức Chúa Trời” (Công Vụ 1:3). “Sau đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy” (1 Cô-rinh-tô 15:6).

Có bằng chứng nào nói rằng sau khi Chúa Giê-su sống lại từ phần mộ, Ngài đã thăng thiên về trời chăng? Vâng, chính Chúa Giê-su đã sống lại: “Ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi” (Giăng 20:17). Ngài đã đem các môn đồ “đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.” (Lu-ca 24:50,51); “và ngi bên tay hữu Đức Chúa Trời” (Mác 16:19).

Vì Chúa Giê-su đã về trời, chúng ta có thể mong đợi Ngài trở lại? Và chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài khi Ngài trở lại chăng? Vâng, Đức Chúa Giê-su phán cùng các môn đồ rằng, “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3). Trong Kinh Thánh có rất nhiều nơi nói đến sự trở lại của Ngài. Hết thảy mọi người, hoặc còn sống hay đã chết đều nhìn thấy khi Ngài đến. “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây; mọi mắt sẽ trông thấy” (Khải Huyền 1:7). Ngài đến để làm gì? Kế đến, mọi người sẽ nhận lấy phần thưởng từ Ngài – hoặc đứng bên hữu hay đứng bên tả Chúa.

Đối với những kẻ đứng bên hữu Chúa Giê-su, bấy giờ Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, “Hãy đến, hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, để nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất (Ma-thi-ơ 25:34). Nhưng đối với những kẻ bên tả, Ngài sẽ phán rằng, “Hãy lui ra khỏi ta, hỡi kẻ bị rủa; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.” (Ma-thi-ơ 25:41).
Chúng ta có thể nói khi nào Ngài sẽ đến chăng? Không, chẳng ai biết được điều đó, Chúa Giê-su phán rằng: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42), và “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:44). Ấy sẽ là một sự kiện vinh quang tột bực của những kẻ được cứu – bước vào thiên đàng vinh hiển và được ở cùng Chúa đến đời đời. Song, ngược lại sẽ là những ngày thê thảm nhất đối với những kẻ chối bỏ sự cứu rỗi đã được ban cho cách nhưng không qua Chúa Giê-su Christ.

“Hãy đến xem,” những lời mà Phi-líp đã nói cùng Na-tha-na-ên khi ông khuyên người đến để được biết về Chúa Giê-su, “Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Giê-su ở Na-xa-rét” (John 1:45,46). Na-tha-na-ên đã đến gặp Chúa Giê-su và thưa rằng, “Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Y-sơ-ra-ên” (Giăng 1:49). Ông đã tin và được cứu.

Thưa quý độc giả, các bạn đã làm quen với Chúa Giê-su nầy chưa? Nếu quý vị đã gặp gỡ Ngài, quý vị sẽ nhận thấy được tình yêu thương và lòng nhân từ của Ngài – sẵn sàng tha thứ tội lỗi chúng ta nếu chúng ta trọn lòng tin nhận Ngài làm Cứu Chúa và Đấng Cứu Chuộc mình. Quý vị sẽ nói với những người khác về Ngài, hầu cho họ cũng sẽ “Đến xem,” và tin nhận Ngài chăng?

SUU TAM

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]