Life brings man to the to the point of decision many times. In fact, choice are made every day. Some choices are made with very little thought. At other times the choice demands much thought and consideration. The ones considered important are made with greater care. The question may be, what do you consider important?

God, when He created man, bestowed upon him the privilege of choice. We cannot side-step this responsibility nor the results of our choices, for many will have eternal consequences.

Let us look at choices a few Bible characters made. Some were good, and others were not so good. Moses the man of God, chose “rather suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of for a season” (Hebrew 11:25). He looked to the reward which would come after this life. Choosing the company of Christian believers is a wise choice indeed.

Before the flood, the “sons of God saw the daughter of men that they were fair; and took them wives of all which they chose” (Genesis 6:2). They made carnal choices which ended in their destruction.

“Then Lot chose him all the plain of Jordan….and pitched his tent toward Sodom” (Genesis 13:11,12). The fields there were fertile and he was blessed materially, but he lost it all when Sodom was destroyed.

Josep, as a young man, chose to be morally pure and honest, and he was awarded highest honors in the Egyptian kingdom (Genesis 41:41).

Joshua, a servant of God, challenged the children of Israel, “Choose you this day whom you will serve” (Joshua 24:15). He said, “As for me and my house, we will serve the Lord.”

The people answered, “We will serve the Lord.” As long as they feared the Lord and served Him faithfully, they prospered.

During the time of the prophet Elijah, people had forgoten the mighty works the had done for them, and many turned to idol worship (Baal), which greatly displeased the Lord. He used Elijah at this crucial time im a most spectacular way to show His unlimited power. On Mount Carmel, Elijah called fire down from heaven which comsumed the sacrifice he had prepared, thus proving that God is truly God. He asked the people, “How long have you between two opinions? If the Lord be God, follow Him; but if Ball, then follow him.” After they saw the fire come down, “they fell on their faces; and they said, the Lord, He is God; the Lord, he is the God” (1 Kings 18).

Daniel, a young captive in the land of Babylon, purposed (chose) in his heart not to defile himself with the portion of the king’s meat, nor with the wine which he drank (Daniel 1:8). As a result, he and his three companions, who likewise made noble choice, were in favor with God and the king. Had they not made this choice, the examples of Daniel in the lion’s den and that of the three men in the fiery furnace would not be recorded in the Bible.

Jesus gave us a parable of a father who had two sons. One chose to collect his inheritance and go into a far country (into sin). It was not a good choice. After he spent all that he had, he realized what a great mistake he had made. He chose to humbly return to his father’s house. What a blessed reunion that must have been! (Luke 15:11-32)

Jesus our Lord was apprehended and brought before Pilate. The Jews cried out, saying, “If you let this man go, you are not Caesar’s friend.” Pilate pondered the situation before him. He considered Caesar (the world) and the Lord of glory who stood before him. He made his choice, and he delivered Jesus to be crucified. (John 19)

Choosing the world with its pleasures will end in destruction (2 Peter 3:10,11).

Deciding to cast one’s lot with the children of God instead of going the course of the world is making a good and wise choice. Having Christ as our companion brings us into the presence of a wise counselor who will guide us in all decisions of life.

Dear reader friend, have made the choice to follow Jessu? Is He dearer and nearer to you than anyone else in this world? Have you accepted His ways as your ways, surrendered your life to Him, and confessed and forsaken all your sins? Is His word precious to you, sweeter than any other book? Have you chosen in your room, home, or somewhere else, a secret place where in meditation and prayer you commune with the Lord? If you are His and He is yours, you are experiencing the most blessed condition. It is a foretaste of heaven, and chosing rightly every day will lead to endless bliss.

Một Sự Thách Thức để Lựa Chọn Đúng Đắn

Cuộc sống nhiều khi đưa con người đến những điểm quyết định. Trong thực tế, sự lựa chọn luôn phải được quyết định trong mỗi ngày. Có một số lựa chọn không cần suy nghĩ nhiều khi đưa ra quyết định. Có nhiều lúc sự lựa chọn đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ và sự cân nhắc. Những lựa chọn được xem là quan trọng được quyết định cẩn thận hơn. Câu hỏi có thể là, theo bạn điều gì được xem là quan trọng?

Khi tạo dựng nên con người, Đức Chúa Trời đã ban tặng cho họ đặc ân lựa chọn. Chúng ta không thể lảng tránh trách nhiệm nầy cũng như kết quả của sự lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra, vì rất nhiều thứ tầm quan trọng của nó mang tính lâu dài.

Chúng ta hãy nhìn xem những lựa chọn mà một vài nhân vật trong Kinh Thánh đã quyết định. Có một số tốt, còn một số khác thì không được tốt lắm. Môi-se, người của Đức Chúa Trời đã chọn, “đành cùng dan Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25). Người đã nhìn vào phần thưởng ở đời sau. Lựa chọn bầu bạn cùng những tín hữu Cơ Đốc là một lựa chọn thật sự khôn ngoan.

Trước Đại Hồng Thủy “các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ” (Sáng Thế 6:2). Chúng đã đưa ra những lựa chọn của xác thịt là những thứ sẽ qua đi trong sự hư hoại của chúng.

“Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh….và dời trại mình đến Sô-đôm” (Sáng Thế 13:11,12). Những cánh đồng ở đây rất màu mỡ và người đã được ban phước về vật chất, song người đã mất hết khi Sô-đom bị hủy diệt.

Giô-sép, một chàng trai trẻ, chọn đạo đức thanh sạch và chân thật, và đã được một địa vị cao trọng nhất trong vương triều Ai-cập (Sáng Thế 41:41).

Giô-suê, một đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã thsch thức dân sự Y-sơ-ra-ên, “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự” (Giô-suê 24:15). Người nói rằng, “Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”

Dân sự đáp lời, “Chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” Hễ khi nào họ kính sợ và phụng sự Ngài cách trung thành, thì họ đều thịnh vượng.”

Trong thời tiên tri Ê-li, người ta đã quên những công việc quyền năng đã làm cho họ, nhiều người đã quay sang với thần tượng mà thờ lạy Ba-anh, là thứ rất gớm ghiếc đối với Chúa. Ngài đã sử dụng Ê-li tại thời điểm quyết định nầy theo một cách rất đặc biệt để bày tỏ quyền năng vô hạn của Ngài. Tại núi Cạt-mên, Ê-li đã gọi lửa từ trời xuống thiêu nuốt của lễ mà người đã chuẩn bị sẵn, do đó đã chứng tỏ được rằng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chân thật. Người hỏi cùng dân sự rằng, “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn.” Sau khi thấy lửa giáng xuống, “cả dân sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!” (1 Các Vua 18).

Đa-ni-ên, một kẻ phu tù trẻ tuổi tại xứ Ba-bi-lon, đã quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống (Đa-ni-ên 1:8). Kết quả, người cùng ba bạn hữu mình đều đã quyết định sự lựa chọn cao quý, đã được ở trong ân huệ của Đức Chúa Trời và trước mặt vua. Ví như họ đã không quyết định sự lựa chọn nầy, thì sự làm gương của Đa-ni-ên trong hang sư tử, và ba người bạn trong lò lửa hừng sẽ không được ghi lại trong Kinh Thánh.

Chúa Giê-su cũng đã cho chúng ta một dụ ngôn về một người cha có hai người con trai. Một người chọn nhận lấy phần thừa kế và đi đến một nơi xa (đi đến nơi tội lỗi). Ấy chẳng phải là một sự lựa chọn tốt. Sau khi tiêu hết những gì mình đã có, anh ta nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm quá lớn. Anh ta chọn hạ mình quay trở về nhà cha. Ắt hẳn đã xảy ra một cuộc đoàn tụ phước hạnh biết dường nào (Lu-ca 15:11-32)!

Đức Chúa Giê-su Chúa chúng ta đã bị bắt và mang đến trước Phi-lát. Dân Do-thái kêu gào mà rằng, “Nếu ngươi thả người nầy đi, thì ngươi không phải là bạn của Sê-sa.” Phi-lát đã cân nhắc hoàn cảnh đang đặt trước mặt mình. Ông ta đã cân nhắc giữa Sê-sa (thế gian) và Chúa của sự vinh hiển đứng trước mặt mặt mình. Ông ta đã đưa ra quyết định, giao Chúa Giê-su cho chúng để đóng đinh trên thập tự giá (Giăng 19).

Lựa chọn thế gian với sự khoái lạc của nó sẽ kết thúc trong sự hủy diệt (2 Phi-e-rơ 3:10,11).

Quyết định cùng chung số phận với con cái của Đức Chúa Trời thay vì đi theo đường lối của thế gian đó là một sự lựa chọn phước hạnh và khôn ngoan. Chọn sự bầu với Đấng Christ đưa chúng ta đến sự hiện diện của Đấng Mưu Luận khôn sáng là Đấng sẽ dẫn dắt chúng trong mọi quyết định của cuộc sống.

Thưa quý bạn đọc, anh chị em đã quyết định chọn đi theo Chúa Giê-su chưa? Phải chăng Ngài yêu quý và gần gũi với anh chị em hơn bất kỳ con người nào ở đời nầy không? Quý bạn có chấp nhận đường lối Chúa Giê-su làm đường lối của mình, đầu cuộc cuộc đời mình cho Ngài, xưng nhận và từ bỏ hết thảy tội lỗi của mình chưa? Phải chăng lời Ngài là quý giá đối với quý bạn, ngọt ngào hơn bất kỳ quyển sách nào? Qúy bạn có chọn cho mình một nơi nào kín nhiệm, tại phòng riêng, ở nhà, hay một nơi nào đó để suy gẫm và cầu nguyện để bạn tương giao với Chúa Chưa? Nếu bạn thuộc về Ngài và Ngài là của bạn, hẳn bạn sẽ kinh nghiệm được đieu phước hạnh nhất. Ấy là nếm thử trước hương vị thiên đàng, cùng với sự lựa chọn đúng đắn mỗi ngày sẽ đưa chúng ta đến niềm vui sướng vô biên.

SUU TAM

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com