During his life on earth Jesus brought a lot of happiness to people. He made crippled people walk, blind people see, and sick people well. There was nothing he couldn’t do!

But no matter how many good things Jesus did, some people didn’t like him. Some of those bad guys had him arrested and put to death on a cruel cross. It was the saddest day ever for those who loved Jesus. They couldn’t believe that the man who could do anything wasn’t able to save himself. They didn’t know that Jesus came to earth to die on that cross… on purpose!

Jesus knows that every man, woman, boy, and girl does wrong things. In his book, the Bible, God calls that wrong stuff “sin.” We can’t do enough good things to make up for all the bad things we do.

That’s why God sent his only Son Jesus to be born as a baby. Jesus lived on earth for 33 years and never sinned. So why did he allow himself to be put to death on a cross? Because he loved us so much! He took our place on purpose and chose to be punished for all the sins we have ever done or will do. He died for us!

Can you go to a graveyard to see where Jesus is buried? No, because Jesus didn’t stay dead! Three days later he came back to life! This is called “the resurrection.” When he came back to life it proved that he was God’s Son and that he had paid for our sins. Before Jesus went back home to heaven, he met with over 500 people who knew him best. How happy they were to see him alive again!

Because Jesus died for us and came back to life, God makes this great offer: If you truly believe that Jesus died for your sins and rose again, then God will forgive your sins and give you life that lasts forever! Jesus promised that those who believe that he did this for them will live with him in heaven someday.

Lots of fun things make “Easter” a happy time. But what puts the most happiness in Easter is this -Jesus died for you and came back to life!

If you believe with all your heart that God sent Jesus to die for you and you want Jesus to forgive your sins, you can tell God with a prayer like this:
“Dear God, I believe that Jesus had to die because of my sins, and I’m trusting you to forgive my sins. I want to live in heaven with you forever. Thank you!”

 

Vietnamese translation

Trong suốt cuộc đời của Ngài trên trái đất, Chúa Giê-xu đã đem lại rất nhiều hạnh phúc cho con người. Ngài đã làm cho một người bị tê liệt đi lại được, những người mù có thể nhìn thấy, và những người bệnh được chữa lành. Không có điều gì mà Ngài không thể làm được!

Nhưng bất kể là biết bao nhiêu điều tốt đẹp mà Chúa Giê-xu đã làm, một số người vẫn không thích Ngài. Vài người trong số những kẻ xấu đó đã bắt Ngài và đưa Ngài đến cái chết trên thập tự tàn nhẫn. Đó là ngày buồn thảm hơn hết đối với những người yêu mến Chúa Giê-xu. Họ không thể tin rằng người một đàn ông có thể làm bất cứ điều gì mà không thể tự cứu chính mình. Họ không biết rằng Chúa Giê-xu đã đến thế gian để chết trên thập tự giá đó… cho một mục đích!

Chúa Giê-xu biết mỗi người đàn ông, đàn bà, con trai, con gái làm những điều sai. Trong cuốn sách của Ngài, quyển Kinh Thánh, Chúa gọi những điều sai là “tội lỗi.” Chúng ta không thể làm việc tốt đủ để thay cho tất cả những điều xấu mà chúng ta làm.

Đó là lý do tại sao Chúa đã sai đứa Con duy nhất của Ngài, Chúa Giê-xu, sinh ra như là một em bé. Chúa Giê-xu đã sống trên trái đất 33 năm và chưa bao giờ phạm tội. Vậy tại sao Ngài cho phép chính Ngài vào cái chết trên thập tự giá? Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều! Ngài đã thay thế chỗ của chúng ta với một mục đích và đã chọn để bị trừng phạt cho tất cả mọi tội lỗi mà chúng ta đã từng làm hoặc sẽ làm. Ngài đã chết vì chúng ta!

Bạn có thể đi vào nghĩa trang để xem nơi Chúa Giê-xu được chôn cất không? Không, bởi vì Chúa Giê-xu đã không chấm dựt tại sự chết! Ba ngày sau đó Ngài đã sống lại! Điều này được gọi là “sự phục sinh.” Khi Ngài đã sống lại, điều đó đã chứng minh rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời và rằng Ngài đã chuộc tội của chúng ta. Trước khi Chúa Giê-xu trở về quê hương thiên đàng, Ngài đã gặp gỡ với hơn 500 người đã biết Ngài rõ nhất. Thật quá hạnh phúc khi họ nhìn thấy Ngài đã sống lại!
Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại, Đức Chúa Trời ban cho điều tuyệt vời này: Nếu bạn thực sự tin rằng Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi của bạn và Ngài đã sống lại, sau đó Chúa sẽ tha thứ những tội lỗi của bạn và ban cho bạn cuộc sống đời đời! Chúa Giê-xu đã hứa rằng những người mà tin Ngài đã làm điều này họ, thì sẽ sống với Ngài ở trên thiên đàng một ngày nào đó.

Rất nhiều điều thú vị làm cho “Lễ Phục sinh” thành một thời điểm hạnh phúc. Nhưng điều đưa đến niềm hạnh phúc nhất trong Lễ Phục Sinh là Chúa Giê-xu đã chết cho bạn và Ngài đã sống lại!

Nếu bạn tin với trọn tấm lòng của bạn rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến chết thay cho bạn và bạn muốn Chúa Giê-xu tha thứ cho tội lỗi của bạn, bạn có thể nói với Chúa bằng lời cầu nguyện như thế này:

“Lạy Chúa, con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con , và con tin Ngài tha thứ những tội lỗi của con. Con muốn sống trên thiên đàng với Ngài mãi mãi. Cảm tạ Ngài!”

Chuyển ngữ: D. Ngô (Hopewaỵorg)