“Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng” (câu 27).
Câu hỏi suy ngẫm: Ngọn đèn của Đức Giê-hô-va mang ý nghĩa gì? Học biết sự sáng của Chúa dò thấu nơi ẩn bí của lòng giúp bạn sống thế nào? Bạn đang bước đi trong ánh sáng của Chúa mỗi ngày ra sao?
Châm Ngôn 20:27 nhấn mạnh đến ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. “Linh tánh loài người” tức “tâm linh,” là phần để tương giao với Đức Chúa Trời. Ngọn đèn của Chúa mang đến ánh sáng thấu suốt tâm linh con người, phơi bày tất cả động cơ bí ẩn bên trong. Đức Giê-hô-va dò thấu lòng người, thấy hết mọi điều gian ác khác nào ngọn đèn soi sáng căn phòng tối tăm. Lòng người với nhiều mưu tính ẩn bí bên trong nên người ngoài khó có thể nhìn thấy, nhưng Đức Chúa Trời luôn thấy những góc khuất, những ngõ ngách tối tăm của tâm can con người. “Âm phủ và chốn trầm luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay, phương chi lòng của con cái loài người!” (Châm Ngôn 15:11). Con người chỉ có thể đánh giá nhau qua hành động thấy được nhưng Chúa biết lòng mỗi người từ những động cơ, suy nghĩ, tính toán để phán xét. Bên cạnh đó, Đức Chúa Trời cũng ban cho con người sự khôn ngoan và tâm linh để nhận biết những tội lỗi kín giấu của bản thân.
Chúa Giê-xu đến thế gian đem lại ánh sáng cho con người đang lầm lạc trong bóng tối tội lỗi. Chúa phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Qua ánh sáng của Chúa, con người thấy được tội lỗi mình, ăn năn với Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Hơn thế nữa con dân Chúa phải từ bỏ lối sống trong bóng tối tội lỗi để sống đời mới trong ánh sáng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật” (Ê-phê-sô 5:8–9). Bóng tối không thể tồn tại cùng ánh sáng thế nào, con cái Chúa cũng không thể sống trong tội lỗi thể ấy. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn nhớ rằng Chúa Toàn Tri biết hết mọi tư tưởng, suy nghĩ trong lòng, để chúng ta biết ăn năn ngay khi sai phạm đồng thời cũng biết tránh xa tội lỗi, bước đi trong sự công chính. Ngoài ra, chúng ta cũng phải soi ra sự sáng của Chúa bằng chính mỗi đời sống chúng ta trong cách cư xử theo nếp sống Cơ Đốc, thánh sạch, yêu thương, và công bình mỗi ngày như Lời Chúa dạy: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
Có tội lỗi nào bạn còn che giấu chăng? Bạn có ăn năn và bước đi trong ánh sáng Chúa mỗi ngày không?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con che giấu những toan tính, hành động xấu xa với Chúa, với anh chị em. Xin Chúa cho con nhận lãnh ánh sáng của Chúa để bước đi trong sự sáng và soi ra sự sáng của Ngài cho mọi người.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Tít 1—2.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=sDyvoTk3Qpk&list=PLy5dD_318r0WooagkciCzgKt6EBd4YVIx&index=21

https://www.youtube.com/watch?v=JS-UkZpgfuM&list=PLy5dD_318r0Ux1rDnTQB1kuuGi9BhYofD&index=6

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=DDk_GxNMkLM&list=PLy5dD_318r0XP9n54y3EmTFMdjMifW9sS

Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:

Lịch Cầu Nguyện Tháng 11-2023: https://nguonhyvong.com/duong-linh/lich-cau-nguyen-thang-11-2023

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien