Everyone worships something. Some people worship objects, some worship man, some worship an image, and others worship themselves. They reveal their devotion to their god in various ways.

As the multitudes of these people give their devotion to these gods, there still remains a longing and cry in their hearts. These people are able to find only a temporary relief for the cry of their souls and have little courage to face tomorrow. To their disappointment the future is always the same as the past. The god they are serving is unable to fill the void in their lives.

Whom do you worship? Where does your god live? Is he alive? What did he do for you today? Did you talk with him today? Did he answer the cry of your heart? What do you believe?
Let me introduce you to the one true God who has conquered Satan, our greatest enemy. He is the God of creation, who spoke everything into existence. The Holy Bible will tell you of this God of heaven, who created man from the dust of the earth. Read Genesis, chapter one and two.
He is the eternal God. He has no beginning and no end. He is the same yesterday, today and forever. He is the Creator, Preserver and Sustainer of all things (Acts 17:22-34).
This great God who dwells in the heavens is also interested in you as a person. He sees you among the masses of people. He loves and cares for you. He want to be more than your friend. He has sent His son to be your Savior. He wants to live with you, and even more than that, He wants to live within you. He says, “Abide in me, and I in you” (John 15:4).
If He does not dwell in your heart, who does? By looking about us we can see that Satan is ruling and ruining the lives of the masses of people. He is the one who riles these hearts. He suggests all these evils such as lying, stealing, lusting, cheating, seeking revenge, and self-promotion. If Satan lives in your heart, and entices you to indulge in any of these sins and more, why not come to the God of gods who has given His only begotten Son, Jesus Christ to die for your sin and the sins of the whole world (John 3:16).
You ask, “How can this be true. How can One, who is so great, all powerful, and almighty dwell in my heart” (Isaiah 57:15)?
If you are sick and tired of sin, why not call upon God and repent. Through faith in God and by atoning blood of Christ your sin will be forgiven and you will receive a new nature. Then when Satan comes to tempt, you will feel the presence of the almighty God. He will give you direction and teach you in all things (John 14:26).
In John 10:10, Jesus promises an abundant life and He is able to give it to you. This gift will be yours as long as you remain faithful and obedient to Him. “If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land (Isaiah 1:19). No other God is this great. If this speaks to your heart, you may want to read the tract: “Ye Must be Born Again”. This tract, as well as others, is available from the address below.
————————————

ĐỨC CHÚA TRỜI DUY NHẤT VÀ CHÂN THẬT – BẠN BIẾT NGÀI CHƯA?

Mỗi người đều thờ phượng một điều gì đó. Một số người thờ phượng các khách thể, một số thờ phượng con người, một số khác thờ phượng các hình tượng trong khi một số khác thì thờ phượng chính bản thân họ. Con người bày tỏ sự sùng bái đối với các thần tượng của họ trong nhiều cách khác nhau. Trong khi vô số người bày tỏ sự sùng kính đối với các vị thần của họ thì một số khác vẫn còn khát khao và kêu van một đối tượng thờ phượng nào đó từ trong nơi sâu thẳm của lòng. Những người này có khả năng tìm thấy một sự trợ giúp tạm thời cho sự kêu van của linh hồn và một chút ít can đảm để đối mặt với tương lai. Sự thất vọng của họ trong tương lai thì cũng tương tự như trong quá khứ. Các thần tượng mà họ thờ phượng không có khả năng lấp đầy những khoảng trống trong lòng của họ.

Các bạn thờ phượng ai? Các thần của bạn sống ở đâu? Những thần tượng này có còn sống hay không? Và những thần tượng đó làm được gì cho các bạn hôm nay? Các bạn nói chuyện với các thần tượng đó hôm nay? Những thần tượng đó trả lời cho những lời kêu cầu của các bạn? Như vậy thì các bạn tin vào điều gì?

Hãy để tôi giới thiệu với các bạn một Đức Chúa Trời chân thật là Đấng đã đánh bại Sa-tan – kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời của sự sáng tạo, là Đấng chỉ phán bằng lời khiến mọi vật hiện hữu. Kinh Thánh sẽ nói cho các bạn biết về một Đức Chúa Trời thiên thượng đã sáng tạo con người từ bụi đất. Hãy đọc chương 1 và 2 của sách Sáng thế ký.

Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. Ngài không có bắt đầu và không có kết thúc. Ngài bất biến, chẳng đổi thay trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài là Đấng sáng tạo hoàn vũ, Đấng duy trì vạn vật, Đấng nâng đỡ tất cả mọi vật (Công vụ 17: 22-34).

Đức Chuía Trời vĩ đại đang ở trên thiên đàng nhưng Ngài cũng quan tâm đến từng con người riêng biệt như bạn. Ngài nhìn thấy bạn giữa vòng vô số người trên mặt đất. Ngài yêu thương và chăm sóc bạn. Ngài muốn trở nên thiết hữu của bạn. Ngài đã sai con Ngài đến trần gian làm Cứu Chúa của bạn. Ngài muốn sống với bạn và thậm chí nhiều hơn như thế là Ngài muốn sống trong bạn. Ngài phán: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 15:4).

Nếu Ngài không cư trú trong tấm lòng bạn thì ai sẽ ở đó? Hãy nhìn chung quanh, chúng ta không khó lắm khi nhận ra Sa-tan đang cai trị và tàn phá đời sống của nhiều người. Nó đang cai trị những tấm lòng này. Nó là tác giả của tất cả những điều ác như là: nói dối, ăn cắp, tham dục, hỗn xược, mưu toan trả thù và tự tôn. Nếu Sa-tan sống trong lòng của bạn, và lôi kéo bạn vào trong tất cả mọi tội ác này thì tại sao bạn không chạy đến với Đức Chúa Trời là Đấng đã sai Con độc sanh của Ngài là Chúa Jesus Christ xuống trần gian chịu chết vì tội lỗi của bạn và toàn thể nhân loại.

Có lẽ bạn sẽ hỏi: “Làm thế nào để tôi biết điều này là sự thật? Làm thế nào mà một Đấng toàn năng vĩ đại như vậy lại có thể cư ngụ trong tấm lòng của tôi” (Ê-sai 57:15)?

Nếu bạn đang vật vả, mệt mõi vì tội lỗi thì tại sao bạn không kêu cầu Chúa và ăn năn? Bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời và qua dòng huyết vô tội của Đấng Christ tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ và bạn sẽ trở nên một tạo vật mới. Sau đó Sa-tan vẫn còn đến để cám dỗ nhưng bạn sẽ kinh nghiệm hiện diện của Đấng toàn năng. Ngài sẽ hướng dẫn bạn trong mỗi chi tiết của đời sống và dạy dỗ bạn mọi điều (Giăng 14:26).

Trong giăng 10:10 Chúa Jesus hứa ban cho bạn một đời sống sung mãn. Tặng phẩm này cứ mãi thuộc về bạn khi bạn tiếp tục trung tín và vâng lời Ngài. “Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất” (Ê-sai 1:19). Không có thần nào khác dám đưa ra những lời hứa quí báu này. Nếu nội dung này đụng chạm tấm lòng của bạn, bạn nên đọc thêm chứng đạo đơn: “Các ngươi phải sanh lại”. Đề tài này cũng như những đề tài khác đều có sẵn ở địa chỉ bên dưới.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com