OBS Image

Sau-lơ chính là chàng trai trẻ giữ áo choàng của những người giết Ê-tiên. Ông không tin Chúa Giê-su, và vì thế đã bắt bớ những người tin theo Ngài. Ông đi lục soát từng nhà ở thành Giê-ru-sa-lem để bắt bớ đàn ông và đàn bà rồi đem bỏ tù họ. Thầy tế lễ thượng phẩm cho phép Phao-lô đi đến thành Đa-mách để bắt bớ tín đồ tại đó và giải họ về Giê-ru-sa-lem.

OBS Image

Trên đường tới Đa-mách, một ánh sáng chói lòa từ trời rọi xuống bao phủ lấy ông, và ông ngã xuống đất. Sau-lơ nghe ai đó nói với mình rằng: “Sau-lơ! Sau-lơ! Tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Sau-lơ hỏi: “Lạy Chúa, Ngài là ai?” Đức Chúa Giê-su trả lời rằng: “Ta là Chúa Giê-su. Ngươi đang bắt bớ Ta.”

OBS Image

Sau đó Sau-lơ đứng dậy, nhưng ông không thể nhìn thấy gì nữa. Bạn của ông bèn dẫn ông đi vào thành Đa-mách. Sau-lơ không ăn uống gì trong suốt ba ngày.

OBS Image

Có một môn đồ ở tại thành Đa-mách tên là A-na-nia. Đức Chúa Trời bảo ông rằng: “Hãy đi đến ngôi nhà mà Sau-lơ đang ở và đặt tay lên người để người được sáng mắt lại.” Nhưng A-na-nia trả lời rằng: “Lạy Chúa, con có nghe nói về cách mà người này bách hại các tín đồ.” Đức Chúa Trời trả lời ông rằng: “Hãy đi! Ta đã chọn người này để công bố danh ta cho người Do Thái và cho các dân tộc khác. Anh ta sẽ chịu nhiều đau khổ vì cớ danh Ta.”

OBS Image

Vì vậy, A-na-nia đến gặp Sau-lơ và đặt tay lên người ông. A-na-nia nói: “Đức Chúa Giê-su, là Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh đến đây đã sai tôi đến cùng anh để anh được sáng mắt trở lại và đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Ngay tức thì Sau-lơ sáng mắt trở lại, và A-na-nia làm phép báp-tem cho ông. Sau đó, Sau-lơ ăn và sức khỏe được hồi phục.

OBS Image

Ngay lập tức, Sau-lơ bắt đầu giảng dạy cho người Do Thái tại thành Đa-mách rằng: “Đức Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời!” Người Do Thái lấy làm lạ vì đây là người đã cố gắng tiêu diệt các tín đồ nhưng bây giờ lại tin vào Đức Chúa Giê-su! Sau-lơ lập luận với người Do Thái, chứng minh rằng Đức Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si (nghĩa là Chúa Cứu Thế).

OBS Image

Sau đó nhiều ngày, người Do Thái lập mưu giết Sau-lơ. Họ sai người đi canh giữ nghiêm ngặt tại các cổng thành để bắt giết Sau-lơ. Nhưng Sau-lơ biết được âm mưu này, và bạn ông đã giúp ống trốn thoát. Một buổi tối nọ, họ thả ông xuống tường thành trong một cái thúng. Sau khi Sau-lơ trốn khỏi thành Đa-mách, ông tiếp tục rao giảng về Chúa Giê-su.

OBS Image

Sau-lơ đi đến Giê-ru-sa-lem để gặp các môn đồ, nhưng các môn đồ e ngại Sau-lơ. Sau đó có một môn đồ tên là Ba-na-ba đem Sau-lơ đến cùng các môn đồ và nói cho họ nghe Sau-lơ đã giảng dạy lời Chúa mạnh mẽ như thế nào tại thành Đa-mách. Sau đó, các môn đồ chấp nhận Sau-lơ.

OBS Image

Một vài tín đồ trốn khỏi Giê-ru-sa-lem để không bị bách hại đã đi đến một thành phố ở khá xa tên là An-ti-ốt, và truyền giảng về Chúa Giê-su tại đó. Phần lớn người dân ở thành An-ti-ốt không phải là người Do Thái, nhưng sau khi nghe đạo Chúa lần đầu tiên, rất nhiều người trong số họ đã tin nhận Ngài. Ba-na-ba và Sau-lơ đi đến đó để giảng dạy những tín đồ mới này biết nhiều hơn về Chúa Giê-su, và gây dựng Hội Thánh mạnh mẽ. Tại An-ti-ốt, những người tin Đức Chúa Giê-su lần đầu tiên được gọi là “Cơ Đốc Nhân.”

OBS Image

Một ngày kia, trong khi các Cơ đốc nhân ở tại thành An-ti-ốt đang kiêng ăn và cầu nguyện thì Đức Thánh Linh phán với họ rằng: “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho Ta để thực thi sứ mạng mà Ta đã kêu gọi họ.” Vì vậy, Hội Thánh tại thành An-ti-ốt cầu nguyện cho Ba-na-ba và Sau-lơ và đặt tay trên họ. Sau đó, Hội Thánh sai họ đi rao giảng tin lành về Đức Chúa Giê-su tại nhiều nơi khác. Ba-na-ba và Sau-lơ dạy dỗ mọi người từ các dân tộc khác nhau, và nhiều người tin nhận Chúa Giê-su.

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Công Vụ 8:3; 9:1-31; 11:19-26; 13:1-3

www.distantshores.org