OBS Image

Một ngày kia khi Phi-e-rơ và Giăng đến đền thờ cầu nguyện thì nhìn thấy một người đàn ông tàn tật đang ngồi ở cửa đền thờ để ăn xin.

OBS Image

Phi-e-rơ nhìn người què và nói: “Ta chẳng có tiền bạc để cho ngươi. Nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-su, hãy đứng dậy và bước đi.”

OBS Image

Ngay lập tức Đức Chúa Trời chữa lành cho người què, ông bắt đầu bước đi và nhảy múa mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Mọi người ở trong sân đền thờ đều sửng sốt khi thấy điều này.

OBS Image

Một đám đông dân chúng liền kéo đến để xem người què được chữa lành này. Phi-e-rơ nói với họ rằng: “Sao các ngươi lấy làm lạ khi thấy người này được chữa lành? Chúng ta không chữa lành cho người này nhờ sức lực hay công đức của chúng ta. Nhưng các ngươi phải biết rằng nhờ quyền năng của Chúa Giê-su và nhờ đức tin mà Chúa Giê-su ban cho mà người này được chữa lành.”

OBS Image

Chính các ngươi đã xúi giục chính quyền La-mã giết Chúa Giê-su. Các ngươi đã giết Chúa của Sự Sống. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Dù các ngươi không hiểu mình đang làm gì nhưng Đức Chúa Trời đã dùng việc làm của các ngươi để làm ứng nghiệm những lời tiên tri về Đấng Mê-si phải chịu thương khó và phải chết. Vì vậy, hãy ăn năn và quay lại với Đức Chúa Trời để cho tội lỗi các ngươi được rửa sạch.

OBS Image

Các vị lãnh đạo đền thờ rất khó chịu khi nghe Phi-e-rơ và Giăng nói vậy. Nên họ bắt hai ông và tống vào ngục. Nhưng nhiều người đã tin nhận sứ điệp của Phi-e-rơ và số người đàn ông tin Chúa Giê-su lên đến 5000 người.

OBS Image

Ngày hôm sau, các vị lãnh đạo Do Thái đem Phi-e-rơ và Giăng đến thầy tế lễ thượng phẩm và các vị chức sắc tôn giáo. Họ hỏi Phi-e-rơ và Giăng rằng: “Các ngươi đã cậy quyền phép nào mà chữa lành cho người tàn tật này?”

OBS Image

Phi-e-rơ trả lời họ rằng: “Người đang đứng trước mặt các ông đây đã nhờ quyền năng của Chúa Giê-su là Đấng Mê-si mà được chữa lành. Các ông đã đóng đinh Chúa Giê-su nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Các ông đã chối bỏ Ngài nhưng chẳng có cách nào khác để nhờ đó mà chúng ta được cứu ngoại trừ thông qua quyền năng của Chúa Giê-su.”

OBS Image

Các nhà lãnh đạo vô cùng sốc khi thấy Phi-e-rơ và Giăng nói năng rất dạn dĩ bởi vì họ đều biết rằng những người này vốn không học hành gì cả. Nhưng sau đó họ nhớ lại rằng những người này đã từng ở với Chúa Giê-su. Sau khi họ hăm dọa Phi-e-rơ và Giăng rồi thì thả cho đi.

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Công Vụ 3:1-4:22

www.distantshores.org