Lời Hằng Sống

Giảng Tin Lành Không Hề Mỏi Mệt

Ta ở trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết,...

Ngày 26 – I Cô-rinh-tô 9:16–18 – Điều Buộc Tôi Phải Làm

“…Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy...

Đức Chúa Trời Không Lìa Bỏ Chúng Ta

Rô-ma 11:1-10"Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Ít-ra-ên, dòng dõi...

Danh Chúa Giê-xu

Khải-huyền 22:12-20; Ê-sai 9:5"Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, là Đức Chúa Trời tôi".Giăng 20:28 Khải-huyền 22:12-20; Ê-sai 9:5"Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, là...

Ngày 7 – Giăng 21:15-19 – Tự Tha Thứ

“Ngài phán cùng người đếnlần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu Ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình...

Ngày 17- Ru-tơ 1:6–14 – Niềm Cay Đắng với Chúa

“Hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra...

Ngày 23 – Giê-rê-mi 9:1-6 – Dối Trá, Dối Trá, và Dối Trá

“Đức Giê-hô-va phán: Ngươi ăn ở giữa sự dối trá; ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết...

Ngày 26 – I Cô-rinh-tô 4:14-16 – Trách Nhiệm Người Cha Thuộc Linh

“Phàm những người Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19). Câu...

Ngày 20 – Giê-rê-mi 12:1-6 – Chạy Thi Với Ngựa

“Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng,...

Ngày 30 – Gióp 28:1-12 – Sự Khôn Ngoan Tìm Được Ở Đâu?

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy”...

Ngày 18 – Giăng 18:28-32 – Mồ Mả Tô Trắng Bề Ngoài

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề...

Ngày 24 – I Cô-rinh-tô 4:9-13 – Chịu Khổ Vì Đấng Christ

“Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp...

Ngày 7 – II Cô-rinh-tô 10:1–10 – Uy Quyền Thuộc Linh

“Dù khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải...

Ngày 11 – Nhã Ca 3:6-11 – Ý Nghĩa của Lễ Cưới

“Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên, giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương, với đủ thứ hương...

Ngày 31 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18–21 – Bài Ca Khải Hoàn—Đức Giê-hô-va Cai...

“Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se ngụ ý Đức Giê-hô-va sẽ cai trị ai...